(0)

แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อนในโครงการ” สตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย” อำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี

การปลูกผักทานไว้ทานเองที่บ้านเป็นที่นิยมไปทั่วโลกตั้งแต่เริ่มมีระบาดของไวรัส COVID-19 การล๊อคดาวน์เมือเพื่อจำกัดการระบาดกําลังผลักดันให้ผู้อยู่อาศัยต้องเริ่มหันมาปลูกผักและผลไม้จากบ้านของตนเอง ภาครัฐบาลตัดการเชื่อมต่อเมืองจากชนบทที่มีการแพร่ระบาดไวรัส ทำให้ชุมชนเมืองจะต้องเผชิญกับวิกฤตการขาดแคลนอาหาร แม้ว่าการขนส่งอาหารจากชนบทเข้าสู่เมืองจะได้รับอนุญาตให้เป็นบริการพิเศษหลายคนได้เห็นการเพิ่มขึ้นของราคา

ด้วยความช่วยเหลือของ Pacific Seeds ที่ต้องการจะเปลี่ยนที่ดินที่ไม่ได้ใช้ของชุมชนในชนบทเป็นแปลงผลิตให้อาหารให้กับชุมชนของพวกเขา ทีมไทยได้พบกับนายอำเภอและพัฒนาชุมชนประจำอำเภอเพื่อบริจาคเมล็ดพันธุ์ให้แก่เกษตรกรและกลุ่มแม่บ้านในเขตพระพุทธบาท และทางอำเภอก็ได้จัดสรรที่ดินสําหรับการเพาะปลูกเป็นแปลงทดลองแรกของการปลูกเมล็ดข้าวโพดฝักอ่อนโดยแปลงทดลองนั้นตั้งอยู่หลังบ้านพักนายอำเภอ หลังที่ทำการอำเภอพระพุทธบาท

ชาวบ้านและกลุ่มแม่บ้านสตรีในอำเภอพระพุทธบาทเริ่มต้นปลูกข้าวโพดข้าวโพดปลอดสารสายพันธุ์ PAC 271 โดยการนำของกำนันไพเราะ ซึ่งเป็นผู้นําชุมชนจำนวน 200 คน  ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรและค้าขายในตําบลห้วยป่าหวาย กำนันไพเราะได้บริจาคที่ดิน 1,200 ตารางเมตรเพื่อให้ชุมชนใช้เป็นต้นแบบการปลูกข้าวโพดฝักอ่อนในหมู่บ้าน  สำหรับตําบลหนองแก นำโดยกำนันเสริมศรีได้บริจาคที่ดินของตนเองจํานวน 800 ตารางเมตรเป็นแปลงทดลองการปลูกข้าวโพดฝักอ่อนนี้ด้วย ซึ่งหากโครงการนี้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ สมาชิกคนอื่น ๆ ในกลุ่มของกลุ่มแม่บ้านสตรีจะปลูกข้าวโพดฝักอ่อนบนที่ดินของตัวเองต่อไป ผลผลิตข้าวโพดและผักที่ปลูกในที่ดินนี้จะแจกจ่ายแบ่งปันร่วมกันในชุมชน

Disclaimer

Advanta Seeds and its subsidiaries have made every attempt to ensure accuracy of the information provided on this website. However, this is a global webpage with access to different geographies for wider reach and greater awareness of Advanta Seeds. In the course of doing the same, Advanta Seeds has used a Wordpress multilingual translator plugin to convert the language of this website from English to select regional languages.

Advanta therefore, does not accept any responsibility or liability on the nature, standard or the accuracy of the translation and cannot take responsibility for any type of inaccurate contextual meaning in the event of a mismatch from English to a regional language.