(0)

จากไทยสู่เปรู การส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเพื่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ ไปยังลาตินอเมริกา

เมื่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและภัยแล้งคุกคามชีวิตของเกษตรกรรายย่อย ก่อให้เกิดความต้องการเมล็ดพันธุ์ที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศปัจจุบันมากขึ้น

ปัจจุบันเกษตรกรชาวลาตินอเมริการายย่อยเผชิญหน้ากับความท้าทายหลายประการ: เช่น ภัยแล้งที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศ ซึ่งอาจทําให้ผลผลิตทั้งฟาร์มเกิดความเสียหาย นอกเหนือจากนั้น เกษตรกรรายย่อยมักจะถูกกดดันจากเจ้าของธุรกิจการเกษตรขนาดใหญ่ให้ยอมขายพื้นที่ทำการเกษตรนี้ไปอีก เกษตรกรรายย่อย ที่ทํางานกับบนที่ดินและฟาร์มของพวกเขาเองด้วยวิถีแห่งความยืนนี้เป็นอนาคตสำคัญของลาตินอเมริกา นั่นเป็นเหตุผลที่ Advanta Seeds ต้องทุ่มเทอย่างหนัก โดยทีจะต้องทำงานให้ใกล้ชิดเกษตรกรรายเล็ก ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาสามารถทำการเกษตรต่อไปบนที่ดินของพวกเขาด้วยเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสมเพื่อเป็นการประกันความมั่นคงทางรายได้สําหรับครอบครัวและชุมชนของพวกเขา

ข้าวโพดเป็นพืชหลักที่สำคัญของลาตินอเมริกาที่สามารถสร้างความยั่งยืนในอนาคตและเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมก็เป็นทางเลือกทีสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ ด้วยเทคโนโลยี Hybridization ที่ช่วยปรับปรุงคุณภาพของเมล็ดพันธ์ุเพื่อลดอุบัติการณ์ของศัตรูพืชที่มารบกวนและช่วยให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น เมล็ดพันธุ์มีความทนทานต่อความแห้งแล้งมากขึ้น เพื่อให้เกษตรกรสามารถอยู่รอดต่อความผันผวนของสภาพภูมิอากาศได้ โดยการเลือกใช้เมล็ดพันธุ์ลูกผสมนี้ เกษตรกรจึงไม่จําเป็นต้องใช้สารกําจัดศัตรูพืชเป็นจํานวนมาก ซึ่งในระยะยาวจะเป็นการป้องกันการสะสมของสารเคมีที่ตกค้างในดิน เพื่อปกป้องฟาร์มของพวกเขา ทําให้เกษตรกรมีเวลาเพิ่มขึ้นและสามารถควบคุมดูแลเมล็ดพันธุ์ของพวกเขาได้ง่ายขึ้นด้วย เมล็ดพันธ์ุของ Advanta ช่วยให้เกษตรกรควบคุมอนาคตของพวกเขาได้

Chiclayo, Peru. Local farmers at the Advanta Innovation Center.

Thailand to Peru. Delivering a sustainable corn economy to Latin America.

As climate change and drought threaten the viability of small farms, the need for diverse, climate-adapted seeds is ever more important.

Currently, Latin American small farmers face a number of challenges: climate-induced droughts can cause a whole field to die. On top of that, small farmers are often forced from their lands, at the hands of larger agribusinesses. Small farmers who work with the land and farm in an ecologically sustainable way are the future of Latin America. That’s why at Advanta Seeds we work closely with small farmers to ensure that they can continue to prosper on their land with the right seeds to ensure financial security for their family and community.

In Peru, farmers are reaping the benefits of seed technology half-way around the world. Thailand is home to the Advanta Seeds Center of Excellence for Tropical and Sub-tropical field Corn and a brand-new Corn Seed Sizer and Treater Processing Plant. The new plant is capable of sorting corn seed in fourteen (14) different shapes and sizes so farmers can find the perfect seeds suited to their fields and agriculture machines. Uneven seeds and they tend to get blocked or pass more than the intended seeds in the farmers planting machines. This is a common problem amongst small farmers globally.

Corn as a key crop in Latin America’s sustainable future and hybrid corn seeds are gaining traction. Hybridization technology helps to improve the grain qualities, reduce the incidence of pests, and increase the overall crop productivity drought-tolerant seeds so that farmers can survive fluctuations in the climate. By using these hybrid corn varieties farmers do not need to use as many pesticides. In the long run, this protects the earth. It protects their farms. It gives farmers more freedom and control over their seeds. Ultimately, Advanta Seeds helps farmers control their future.

Chiclayo, Peru. Local farmers at the Advanta Innovation Center.

Advanta Seeds embeds sustainability into its DNA.

Advanta Seeds acts on sustainability globally supporting the United Nations Sustainable Development Goals.

 

Advanta Seeds, the UPL seed company, puts its commitment to the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) into action. The company promotes sustainable agriculture and focuses on delivering high-quality seeds and new technologies to support food production while facing climate change and fast population growth.

Access to Seeds Index 2019 ranked Advanta Seeds as No. 4 in South and Southeast Asia and No. 5 in the world for contributing to UN Sustainable Development Goals by providing access to quality seeds and enhancing smallholder farmers’ productivity. This inspired the company to embed sustainability into Advanta’s DNA and to empower its employees to drive meaningful contributions to sustainability.

Advanta Seeds’ parent company UPL supports sustainability and is very active in contributing to the UN SDGs as well as a signatory of the World Business Council for Sustainable Development. UPL addresses the global challenges of food security, climate change and environmental degradation with a proactive and long-term sustainability strategy. Advanta Seeds contributes to the UPL sustainable strategy with a clear focus on farmers’ prosperity and food security.

Hunger is a daily reality for almost one billion people. The global population expects to grow by a further two billion people, precisely in those geographies where there is already food shortage as the UN reports. Advanta Seeds is focusing on farmers who need the most support to grow more nutritional food. This focus is on countries where a majority are smallholder farmers. Supporting smallholders with quality seeds is crucial for global food security.”

Bhupen, CEO for Advanta Seeds

Responding to smallholder farmers’ needs and developing climate-smart and nutritional crops are high on Advanta’s sustainability agenda. To demonstrate Advanta Seeds’ responsiveness to farmers’ needs, the company partnered with Alliance of Bioversity International and CIAT to address pressing issues for tropical corn growers.

Corn growers in tropical geographies of South America, Asia, and Africa have struggled with emerging warm pests as a result of changing biodiversity. Advanta Seeds actively responded and partnered with the Alliance of Bioversity International and CIAT to disseminate a guide on emerging pests.

Almost 80% of food in Asia, Africa, and South America is grown by smallholder farmers. We understand their challenges and their struggle with resources and a lack of knowledge to be productive. Making quality seeds and new technologies available to smallholder farmers is our mission. We understand that smallholder farmers need to increase their production, secure food for their families and provide for the communities.”

Benjamin Marolda, Global Strategic Marketing & Sales Excellence Manager for Advanta Seeds.

Expert presentations from the Alliance of Bioversity International and CIAT to farmers supported a publication arranged by Advanta Seeds across Colombia and Bolivia. This allowed farmers to monitor and prepare to manage pests and insects to prevent crop infestation. Advanta Seeds aims to distribute the guide in all tropical geographies.

“Agricultural research should focus more on providing practical tools that make it easier for farmers to face phytosanitary problems impacting their yields. The collaboration with Advanta Seeds for sharing essential agricultural research results is important in helping farmers cultivate healthy crops. For the Alliance of Bioversity International and CIAT, it is important to make available agronomy research to farmers,” shared Jairo Rodriguez Chalarca, Research Associate, The Alliance of Bioversity International and CIAT.

Advanta Seeds realizes that a focus on smallholder farmers, and continued support to their contributions to food security, as well as taking actions to contribute to the UN SDGs through collaborative and innovative solutions is an excellent opportunity for growth.

LATAM Farmer Peru

Disclaimer

Advanta Seeds and its subsidiaries have made every attempt to ensure accuracy of the information provided on this website. However, this is a global webpage with access to different geographies for wider reach and greater awareness of Advanta Seeds. In the course of doing the same, Advanta Seeds has used a Wordpress multilingual translator plugin to convert the language of this website from English to select regional languages.

Advanta therefore, does not accept any responsibility or liability on the nature, standard or the accuracy of the translation and cannot take responsibility for any type of inaccurate contextual meaning in the event of a mismatch from English to a regional language.