(0)

แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อนในโครงการ” สตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย” อำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี

การปลูกผักทานไว้ทานเองที่บ้านเป็นที่นิยมไปทั่วโลกตั้งแต่เริ่มมีระบาดของไวรัส COVID-19 การล๊อคดาวน์เมือเพื่อจำกัดการระบาดกําลังผลักดันให้ผู้อยู่อาศัยต้องเริ่มหันมาปลูกผักและผลไม้จากบ้านของตนเอง ภาครัฐบาลตัดการเชื่อมต่อเมืองจากชนบทที่มีการแพร่ระบาดไวรัส ทำให้ชุมชนเมืองจะต้องเผชิญกับวิกฤตการขาดแคลนอาหาร แม้ว่าการขนส่งอาหารจากชนบทเข้าสู่เมืองจะได้รับอนุญาตให้เป็นบริการพิเศษหลายคนได้เห็นการเพิ่มขึ้นของราคา

ด้วยความช่วยเหลือของ Pacific Seeds ที่ต้องการจะเปลี่ยนที่ดินที่ไม่ได้ใช้ของชุมชนในชนบทเป็นแปลงผลิตให้อาหารให้กับชุมชนของพวกเขา ทีมไทยได้พบกับนายอำเภอและพัฒนาชุมชนประจำอำเภอเพื่อบริจาคเมล็ดพันธุ์ให้แก่เกษตรกรและกลุ่มแม่บ้านในเขตพระพุทธบาท และทางอำเภอก็ได้จัดสรรที่ดินสําหรับการเพาะปลูกเป็นแปลงทดลองแรกของการปลูกเมล็ดข้าวโพดฝักอ่อนโดยแปลงทดลองนั้นตั้งอยู่หลังบ้านพักนายอำเภอ หลังที่ทำการอำเภอพระพุทธบาท

ชาวบ้านและกลุ่มแม่บ้านสตรีในอำเภอพระพุทธบาทเริ่มต้นปลูกข้าวโพดข้าวโพดปลอดสารสายพันธุ์ PAC 271 โดยการนำของกำนันไพเราะ ซึ่งเป็นผู้นําชุมชนจำนวน 200 คน  ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรและค้าขายในตําบลห้วยป่าหวาย กำนันไพเราะได้บริจาคที่ดิน 1,200 ตารางเมตรเพื่อให้ชุมชนใช้เป็นต้นแบบการปลูกข้าวโพดฝักอ่อนในหมู่บ้าน  สำหรับตําบลหนองแก นำโดยกำนันเสริมศรีได้บริจาคที่ดินของตนเองจํานวน 800 ตารางเมตรเป็นแปลงทดลองการปลูกข้าวโพดฝักอ่อนนี้ด้วย ซึ่งหากโครงการนี้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ สมาชิกคนอื่น ๆ ในกลุ่มของกลุ่มแม่บ้านสตรีจะปลูกข้าวโพดฝักอ่อนบนที่ดินของตัวเองต่อไป ผลผลิตข้าวโพดและผักที่ปลูกในที่ดินนี้จะแจกจ่ายแบ่งปันร่วมกันในชุมชน

Cultivating Communities: Pacific Seeds Thailand sponsors housewives & residents to “grow your own.”

Home and urban gardening is flourishing around the world since the onset of COVID-19. Widespread lockdowns are pushing residents to grow their own fruit and vegetables from their homes. As government authorities disconnect cities from rural areas to contain the virus, rural communities are faced with a looming food crisis. Although transporting food from rural areas is allowed as a special service, many have witnessed an increase in prices.

With the help of Pacific Seeds, residents across Thailand are transforming their unused land into field plots to feed their community. Starting in their own backyard, the Thai team met with the Deputy District Chief and The Community Development Specialist to donate seeds to residents, farmers, and housewives in Phraphutthabat district. The field allocated for the first trial planting of the baby corn seeds trial planting is located in the district office’s backyard.

 

Residents and housewives in the district of Thailand has Phraphutthabat Beginning growing pesticide-free baby corn hybrid PAC 271 for Their local community. Pairoh is the village headman and woman group leader for 200 people, most of whom are farmers and merchants, in the Huay Pa-Wai Sub-district group. Ms.Pairoh has personally donated 1,200 square meters of land for the community to use as a model for planting baby corn in the village. In the Nongkae Sub-district, Ms.Sermsri has donated 800 square meters of her own land as a planting model for a baby corn. If these projects meet their objectives, other members in the woman’s group will be growing baby corn on their own land. The baby corn and vegetables grown on this land will be shared amongst the community.

Advanta expects igrowth™ to reshape global sorghum cultivation.

UPL seed business Advanta Seeds has big plans for its non-genetically modified imidazolinone herbicide tolerance sorghum trait, igrowth™.

The “first in the world” commercial weed control technology for sorghum grain was developed using mutagenesis by the company’s Argentine research team. “Since then it has been developed and tested in various environments for performance and yield,” points out Advanta’s global strategic marketing and sales excellence manager, Benjamin Marolda.

Advanta launched igrowth™ sorghum in Argentina in 2017 and in Australia in 2018. “The technology is currently being introduced to many big sorghum regions such as the US, Mexico, Brazil, and South American countries as well as some of the eastern European regions to help boost their environmental opportunities,” says Advanta’s chief executive officer, Bhupen Dubey.

Mr. Dubey expects to launch the technology in the US and Mexico in 2020, subject to regulatory clearances. It is currently being commercialized in Bolivia, Paraguay, and Uruguay. “South Africa, Russia, and other sorghum areas are under evaluation,” he says.

The company says that igrowth™ is reshaping the sorghum area globally as it has given the crop competitiveness that it never had in the past. “We are not limited to actual sorghum area, nor only grain as this technology was released in grain sorghum, but we are releasing it also for forages” Mr. Dubey points out. As climate change continues to impact agriculture, sorghum is expanding as one of the most efficient water-using crops, he adds.

When asked if the controversy surrounding new breeding techniques in the EU is likely to cast a shadow on products such as igrowth™, Mr. Dubey remains optimistic. “Our technology is not threatened by this gene-editing debate between regulatory agencies as it was developed with traditional mutagenesis techniques,” he says.

In 2018, the European Court of Justice said that new mutagenesis techniques for plant breeding were subject to EU laws on genetically modified organisms. However, the European Commission subsequently said that it neither had plans to amend existing rules nor to propose new legislation in response to the ruling. Meanwhile, EU Ministers have called on the Commission to produce a study on the legal status of “novel genomic techniques” in plant breeding, as the debate continues.

Overcoming weed resistance

For farmers growing a traditional sorghum crop not tolerant to herbicides, some grasses and broadleaf weeds can be controlled with atrazine as a pre-emergence treatment or broadleaf selective herbicides with authorized label extension for the crop, such as 2,4-D, Advanta says. In some geographies such as the US, Argentina, and Australia, the only option for selective grass control is treating the seed with a safener to be able to spray metolachlor or S-metolachlor as a pre-emergent herbicide.

“igrowth™ opens the possibility of spraying over the top for grass control for the first time in sorghum crops,” says Mr. Marolda. “We recommend igrowth™ weed control to keep many of these active ingredients and crop rotations as we want to minimize the weed resistance appearance due to excess usage of a single weed control mode of action,” he adds.

Disclaimer

Advanta Seeds and its subsidiaries have made every attempt to ensure accuracy of the information provided on this website. However, this is a global webpage with access to different geographies for wider reach and greater awareness of Advanta Seeds. In the course of doing the same, Advanta Seeds has used a Wordpress multilingual translator plugin to convert the language of this website from English to select regional languages.

Advanta therefore, does not accept any responsibility or liability on the nature, standard or the accuracy of the translation and cannot take responsibility for any type of inaccurate contextual meaning in the event of a mismatch from English to a regional language.